Cтатут Козацької Народної Партії

   Image

    Image
 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Політична партія «Козацька Народна Партія» (далі - КНП) провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», а також інших законів України та згідно із цим Статутом.
1.2. КНП є об’єднанням громадян – прихильників Програми КНП, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
1.3. КНП створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
1.4. КНП є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, а також круглу печатку і штампи, зразки яких затверджуються Політичною радою КНП і виготовляються у встановленому законом порядку.
1.5. КНП вільна у виборі напрямів своєї діяльності. Обмеження діяльності може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.
1.6. КНП є неприбутковою організацією.
1.7. КНП має повну і скорочену назву:
- повна назва партії: Політична партія «Козацька Народна Партія»;
- скорочена назва партії: КНП.
1.8. Місцем знаходження керівних органів КНП та її юридичною адресою є:
 36000, Україна, м. Полтава, вул.  Куйбишева , буд. 20а.
                                                                                                                                                       2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ПРАВА КНП

2.1. Головною метою діяльності КНП є  участь  у  виробленні  державної  політики, формуванні   органів    влади та    місцевого     самоврядування і представництво в їх складі, а також участь КНП у виборах та інших політичних  заходах.
2.2.    Головними  завданнями КНП є:
-  забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України;
-  участь КНП у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво в їх складі для реалізації Програми КНП;
-    створення в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки;
-  зміцнення  політичної та економічної незалежності України, її інтеграції у світове співтовариство.
2.3.   З   метою   виконання   статутних   завдань   КНП   у    визначеному   чинним законодавством порядку:
- бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи;
-  домагається утвердження і забезпечення в Україні прав і свобод людини, визначених Конституцією України;
-   бере участь у виробленні державної політики,  у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної  Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, в організації проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
-   утворює політичні, виборчі та парламентські коаліції і блоки або вступає до них;
-   вносє пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування та одержує від них інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
-   розробляє законопроекти, сприяє їх прийняттю та реалізації;
-  бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;
-  організує та проводить різні політичні акції: збори, мітинги, демонстрації, інші масові заходи, спрямовані на поширення ідей КНП;
- на безоплатній основі поширює  інформацію про свою діяльність,  вироби з власною символікою, проводить виставки, фестивалі, семінари, лекції та інші заходи;
-  набуває  майнових  і  немайнових  прав,  засновує власні засоби масової інформації відповідно до  чинного законодавства;
- проводить громадсько-політичні заходи, що направлені на виконання статутних завдань КНП;
- співпрацює з політичними партіями та громадськими організаціями, здійснює міжнародні зв'язки в усіх формах, що не заборонені чинним законодавством;
- бере участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження і розвитку   української  нації та українського козацтва,   усіх   національних   і   культурних   меншин,   що  проживають на території України.

 

3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО КНП, ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В НІЙ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КНП

3.1. Членом КНП може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут КНП, бере участь у роботі партії, виконує рішення партійних органів.
3.2. Член КНП не може бути членом іншої політичної партії.
3.3. Прийом у члени КНП проводиться Політичною радою КНП, первинною партійною організацією або комітетом регіональної партійної організації КНП в індивідуальному порядку на підставі письмової заяви особи, що вступає. Особі, прийнятій в члени КНП, видається партійний квиток. Бланк партійного квитка затверджується та виготовляється Політичною радою КНП.
3.4. Членами КНП не можуть бути громадяни України, які є посадовими або службовими особами, щодо членства яких у політичних партіях встановлено обмеження Конституцією та законами України:
1) судді;
2) працівники прокуратури;
3) працівники органів внутрішніх справ;
4) співробітники Служби безпеки України;
5) військовослужбовці;
6) працівники органів державної податкової служби;
7) персонал Державної кримінально-виконавчої служби України.  
        На час перебування на зазначених посадах або службі члени партії зупиняють членство в КНП. Зупинення відбувається шляхом подання заяви на ім'я Голови партії до  Політичної ради КНП.
3.5. Членство в КНП є несумісним з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, звуженням змісту існуючих прав і свобод людини і громадянина. 
3.6. Член КНП за порушення Статуту партії, невиконання партійних рішень, завдання своєю діяльністю (або бездіяльністю) шкоди репутації КНП може бути виключений з КНП за рішенням Політичної ради КНП.
3.7. Член КНП зобов’язаний зупинити своє членство в партії шляхом подання відповідної письмової заяви на час перебування на посадах або службі, для яких чинним законодавством України встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях.
3.8. Членство в КНП припиняється з моменту подання письмової заяви про вихід з партії до керівного органу партійної організації, в якій член КНП перебуває на партійному обліку.
3.9. Виключення, припинення або зупинення членства в КНП особи, яка була членом виборного органу КНП (її організації), тягне за собою припинення повноважень цієї особи як члена такого органу.
3.10. Члени КНП мають право:  
-  обирати та бути обраними до складу керівних та контрольно-ревізійних органів КНП та її організацій; 
-  брати участь у реалізації програм, проектів та заходів КНП;  
-  одержувати інформацію з питань партійного життя;
-  вільно висловлювати власну думку та обговорювати будь-які питання партійного життя;
-  вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Програми та Статуту КНП, брати участь у виробленні і реалізації партійної політики;  
-  звертатися до керівних органів партійних організацій, керівних органів КНП з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема, від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за власну партійну й громадську діяльність, політичні переконання та погляди; 
-   матеріально підтримувати КНП; 
-   вільно вийти з КНП за власною письмовою заявою. 
3.11. Члени КНП зобов’язані: 
-  виконувати програмні положення КНП і вимоги цього Статуту; 
- виконувати рішення і доручення керівних органів партійних організацій, керівних органів КНП; 
- брати участь у роботі партійних організацій, керівних органів партійних організацій, керівних органів КНП, до яких вони обрані;  
- не допускати дискредитації КНП, всебічно сприяти зміцненню авторитету партії, сприяти поповненню її лав новими членами; 
- регулярно сплачувати членські внески, періодичність, розмір та порядок сплати яких регламентуються Положенням про членські внески в партійних організаціях КНП, яке затверджується Політичною радою КНП; 
- активно підтримувати і сприяти успіху кандидатів від КНП на виборах, вести за них агітацію серед населення;
-  брати участь у виробленні партійної політики, її пропаганді та втіленні у життя;
-  своєчасно надавати інформацію про зміни, які відбулися в їх облікових даних;
- зупиняти членство в КНП на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.

4. СТАТУТНІ ОРГАНИ КНП: ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА І ПОВНОВАЖЕННЯ

Первинні партійні організації

4.1. Основу КНП складають первинні партійні організації (осередки), які утворюються ініціативними групами за територіальним принципом згідно їх приналежності до сіл, селещ, що нараховують у своєму складі не менше трьох членів КНП. Всі питання діяльності первинних організацій вирішується на зборах, які скликаються не рідше одного разу на два місяці. Збори повноважні, якщо в їх роботі беруть участь більше половини членів первинної партійної організації. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах членів КНП.
4.1.1. Первинна партійна організація:
-  бере безпосередню участь у реалізації Програми КНП, рішень з'їздів;
-  бере участь у виробленні й реалізації політики КНП;
-  висуває і обирає делегатів на конференції партійних організацій вищого рівня, пропонує своїх активістів до складу керівних органів КНП та  Регіональних (міські, районні, районні в містах) партійних організацій;
-  бере участь у виборчій кампанії КНП на відповідній території;
-  здійснює прийом до членів КНП.
4.1.2. Первинні організації утворюються на установчих зборах. До складу первинної організації входить щонайменше три члени КНП.
4.1.3. Керівним органом первинної організації є збори. Бюро організації, якщо в складі організації налічується понад п’ятнадцять осіб, є виконавчий орган. Керівною особою організації є її Голова.
4.1.4. Вищим  керівним  органом  первинної організації є збори,  які  скликаються Головою не рідше одного разу на два місяці. Позачергові збори можуть бути скликані на вимогу 1/3 членів організації.  Збори правомочні, якщо в них беруть участь не менше половини членів організації.
4.1.5.  Збори первинної організації.
Збори первинної організації пропонують на розгляд партійної організації вищого рівня:
-  кандидатури претендентів від партії на посаду Президента України;
-  кандидатури членів партії для висування до списку кандидатів у народні депутати України від партії для участі у виборах в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі;
-  кандидатури    членів    партії   для    висування    кандидатами    у    депутати представницьких органів влади всіх рівнів;
-  приймають рішення про підтримку кандидата (кандидатів)   до  органів  місцевої  влади  і   місцевого самоврядування від інших політичних партій. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 членів партії, присутніх на зборах;
-  обирають  Голову та Бюро організації, а також, відповідно до встановлених квот, делегатів на конференцію Регіональної партійної організації ;
-  обговорюють звіт Бюро організації, дають оцінку роботі Голові та Бюро організації;
-  обирають ревізійну комісію (ревізора). Заслуховують звіт ревізійної комісії (ревізора) та дають оцінку їхньої роботи;
-  приймають нових членів партії;
-  кваліфікованою   більшістю,   не   меншою   ніж   2/3   голосів   від   кількості учасників зборів, виключають з лав партії осіб, дії яких несумісні з її Статутом або Програмою КНП;
-  скасовують рішення Бюро, Голови первинної організації;
-  приймають рішення про припинення діяльності первинної організації. Дане рішення приймається кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від кількості всіх членів організації.
Усі інші рішення зборів приймаються простою більшістю голосів від кількості їх учасників.
4.1.6. Бюро організації обирається на термін не більший, ніж один рік. Засідання Бюро організації скликається Головою організації не менше ніж один раз на два місяця і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини його членів.
Рішення Бюро організації приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів.
4.1.6.1. Бюро організації:
-  координує поточну діяльність первинної організації;
- у   період   між   зборами   приймає   нових   членів   партії   з   наступним   їх затвердженням зборами;
-  скликає  збори організації.
4.1.7. У період між зборами та засіданнями Бюро організації діяльністю первинної організації керує її Голова, який обирається зборами на термін не більший ніж один рік. Голова входить до складу Бюро організації та очолює його.
4.1.7.1. Голова первинної організації:
-  керує її поточною діяльністю;
-  без доручення представляє організацію в зовнішніх стосунках;
-  скликає засідання Бюро організації та головує на них;
-  у разі відсутності Бюро організації скликає збори організації;
-  має право підпису всіх документів організації.
4.1.8.  Ревізійна комісія (ревізор) первинної організації обирається зборами на термін
не більший, ніж на один рік.
4.1.8.1. Ревізійна комісія (ревізор):
-  розглядає заяви, пропозиції, скарги членів організації та приймає по них рішення;
-  апелює до керівних органів або КРК організації вищого рівня або КНП.
4.1.9. Первинні партійні організації в своїй діяльності керуються Статутом та Програмою КНП, рішеннями партійних органів вищого рівня. Первинні партійні організації легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення у встановленому законом порядку. Первинні партійні організації прав юридичної особи не мають.


Регіональні партійні організації

4.2. Регіональні (АР Крим, обласні, міст Києва і Севастополя, міські, районні, районні в містах) партійні організації утворюються для спрямування діяльності партійних організацій в межах відповідних адміністративно-територіальних утворень. Їх діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
4.2.1. Регіональні партійні організації утворються на їх установчих зборах за участю не менше 5 членів партії, що скликаються за ініціативою не менше трьох її засновників — членів КНП.
4.2.2. Регіональні партійні організації беруться на облік Політичною радою КНП, після чого реєструються у встановленому законодавством порядку. Регіональні партійні організації за згодою Політичної ради КНП можуть набувати статусу юридичної особи (за винятком партійних організацій міст районного підпорядкування), залишаючись структурною частиною КНП і неухильно дотримуючись Статуту і Програми КНП.
4.2.3. Регіональні партійні організації діють відповідно до Статуту та Програми КНП.
4.3. Керівним органом регіональної партійної організації є її конференція (збори). Рішення конференції (зборів) вважаються правомочними, якщо за них проголосувало більше половини  присутніх на конференції (зборах) членів КНП. Регламент роботи конференції (зборів) та форма голосування визначаються членами КНП конференції (зборів).
4.3.1. Конференція (збори) скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.  Голова Регіональної партійної організації не пізніше ніж за два тижні, а у виняткових випадках — не пізніше ніж за три дні до дня проведення конференції (зборів) повідомляє членів регіональної партійної організації про час, місце проведення та порядок денний конференції (зборів). Конференція (збори) скликаються Головою Регіональні партійні організації (Комітетом Регіональної партійної організації)  з власної ініціативи  або на вимогу більше третини членів Регіональної партійної організації.
4.3.2. Конференція (збори) регіональної партійної організації може приймати рішення з будь-яких питань діяльності відповідної регіональної партійної організації.
4.3.3. До виключної компетенції конференції (зборів) регіональної партійної організації належить:
- обирання голови, комітету, контрольно-ревізійної комісії відповідної регіональної партійної організації, як правило, на два роки;
- заслуховування звітів голови, комітету та контрольно-ревізійної комісії організації;
- затвердження Положення про контрольно-ревізійну комісію відповідної регіональної партійної організації;
4.3.4. Кількість делегатів, що обираються на З’їзд партії від регіональних організацій, визначається Політичною радою КНП. Кількість делегатів, що обираються на конференцію (збори) регіональної організації від організацій нижчого рівня, визначається партійним комітетом цієї регіональної (міської, районної, районної в містах) організації.
4.3.5. При визначенні кількості делегатів, що обираються на конференцію (збори), обов’язково враховується необхідність повного представництва партійних організацій нижчого рівня та членів КНП.
4.3.6. Конференції (збори) регіональних партійних організацій КНП проводяться не рідше одного разу на рік, а також можуть бути скликані достроково на вимогу Політичної ради КНП.
4.4. Комітет регіональної партійної організації:
- здійснює прийом у члени КНП, забезпечує розвиток структури організації;
- організовує виконання рішень партійних органів вищого рівня;
- організовує обговорення в первинних партійних організаціях проектів загальнопартійних рішень, стратегії і тактики КНП;
- може засновувати регіональні засоби масової інформації;
- затверджує редактора регіональної партійної газети;
- заслуховує звіти партійних комітетів нижчого рівня;
- веде партійне господарство (діловодство, партійну статистику, облік членів КНП та інше);
- організовує юридичне консультування членів КНП з питань конституційного права та галузей законодавства, що регулюють партійно-політичну діяльність в Україні;
- співпрацює з відповідними структурами інших політичних партій, громадських об’єднань, а також представляє КНП в стосунках з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в регіоні;
- організовує матеріальне та фінансове забезпечення роботи організації;
- приймає рішення з будь-яких інших питань діяльності організації, які не належать до виключнної компетенції конференції (зборів) регіональної партійної організації.
4.4.1. Засідання комітету регіональної організації проводяться не рідше 1 разу на 3 місяці. 4.4.2. Комітет очолює голова  регіональної партійної організації, який веде засідання
комітету регіональної партійної організації.

Керівні органи і посадові особи КНП

4.5. З’їзд є найвищим керівним органом КНП, скликається Політичною радою КНП не рідше одного разу на два роки. За надзвичайних обставин або на вимогу більше половини регіональних партійних організацій (АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя), Політична рада КНП скликає позачерговий З’їзд.
4.5.1. Делегати З’їзду обираються регіональними організаціями (АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя) згідно з нормою представництва, затвердженою Політичною радою КНП.
Делегатами З‘їзду є також члени Політичної ради КНП, члени Контрольно-ревізійної комісії КНП, народні депутати України - члени КНП.


4.5.2. З’їзд є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини обраних відповідно до цього Статуту делегатів, повноваження яких визнані мандатною комісією З’їзду. Регламент роботи та форма голосування визначається делегатами З’їзду.
4.5.3. Рішення З’їзду вважаються правомочними, якщо за них проголосувало більше половини делегатів, присутніх на З’їзді, крім випадків, передбачених пунктами 7.2. і 8.1. цього Статуту.
4.5.4. З’їзд може приймати рішення з будь-яких питань діяльності КНП.
4.5.5. До виключної компетенції З’їзду належить:
- затвердження Статуту і Програми КНП, змін та доповнень до них;
- обрання на строк не менш ніж три роки Голови КНП;
- обрання на три роки Голови Контрольно-ревізійної комісії КНП;
- обрання на три роки Політичної ради КНП, Контрольно-ревізійної комісії КНП та визначення їх кількісного складу;
- обрання на три роки Лідера Молодіжного крила КНП;
- обрання на три роки Почесного Голови КНП;
- заслуховування звітів Голови, Політичної ради КНП та Контрольно-ревізійної комісії КНП;
- вирішення питання про ліквідацію (саморозпуск) або реорганізацію КНП, вирішення питання про використання майна та коштів КНП, що залишаться після ліквідації КНП в порядку, визначеному законом та цим Статутом.
4.6. Політична рада КНП є вищим керівним органом КНП у період між З’їздами. Політична рада КНП обирається З’їздом у складі Голови партії та членів КНП.
4.6.1. У період між З‘їздами Політична рада КНП може приймати рішення про включення до свого складу членів КНП, а також виключення зі складу Політичної ради КНП тих її членів, які подали заяви про усунення від виконання своїх обов’язків за власним бажанням.
4.6.2. Засідання Політичної ради КНП скликає Голова партії або його Перший заступник не менше одного разу на два місяці. Засідання Політичної ради КНП є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів від її складу. Позачергове засідання Політичної ради КНП може бути скликане на вимогу не менш ніж половини її членів.
4.6.3. Рішення Політичної ради КНП приймаються простою більшістю голосів, присутніх на її засіданні членів. Кожен з членів Політичної ради КНП має право поставити на розгляд Політичної ради КНП питання, прийняття рішень по яких належить до її компетенції.
4.6.4. Політична рада КНП:
- ухвалює політичні рішення;
- подає на затвердження З’їздом, кандидатів від партії на обрання на пост Президента України, депутатів Верховнох Ради України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних та міських голів;
- приймає рішення про скликання З’їздів, затверджує порядок денний З’їздів і норми представництва на них;
- організовує виконання всіма партійними організаціями, їх статутними органами рішень З’їздів;
- приймає рішення, обов’язкові до виконання всіма статутними органами первинних і регіональних партійних організацій та членами партії;
- координує та спрямовує роботу регіональних організацій КНП, надає їм організаційно-методичну допомогу;
- обирає та увільняє від виконання обов’язків заступників Голови партії;
- створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи КНП;
- заслуховує звіти голів регіональних організацій КНП;
- визначає порядок обліку членів КНП;
- приймає та оприлюднює від імені КНП заяви, резолюції, звернення тощо;
- розглядає звернення членів КНП та її організацій;
- затверджує бюджет КНП та заслуховує звіт про його виконання;
- засновує друковані, електронні та інші засоби масової інформації КНП, затверджує і звільняє від виконання обов’язків їхніх керівників;
- розпоряджається майном, в тому числі коштами КНП;
- скасовує рішення статутних органів партійних організацій у разі їх невідповідності приписам Програми та Статуту КНП, рішень статутних органів вищого рівня;
- порушує питання щодо звільнення голів партійних організацій від виконання їх обов’язків у разі не дотримання ними Програми та Статуту КНП;
- дає роз’яснення норм Статуту КНП;
- приймає рішення з будь-яких інших питань діяльності КНП, які не належать до виключної компетенції З’їзду.
4.6.5. Рішення, які прийняті на засіданнях Політичної ради КНП, оформлюються протоколами і підписуються головуючим на засіданні.
4.7. Голова партії обирається і увільняється від виконання обов’язків З’їздом. У своїй діяльності Голова партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З’їздом.
4.7.1. Голова партії:
- відкриває, веде і закриває З’їзди;
- звітує перед З’їздом за власну роботу і роботу Політичної ради КНП;
- скликає й веде засідання Політичної ради КНП;
- представляє КНП у відносинах з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян України та інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями;
- підписує рішення З’їзду, Політичної ради КНП;
- діє (виступає) від імені КНП без довіреності;
- має право першого підпису фінансових, банківських, бухгалтерських, звітних документів КНП;
- видає довіреності від імені КНП.
4.7.2. У разі усунення Голови партії від виконання своїх обов’язків за власним бажанням або відсутності Голови партії, обов’язки Голови партії виконує Перший заступник Голови партії.
4.8. Контрольно-ревізійна комісія КНП обирається З’їздом, підконтрольна та підзвітна йому. У своїй діяльності Контрольно-ревізійна комісія КНП керується Програмою і Статутом КНП та діє на підставі Положення, затвердженого спільним рішенням Контрольно-ревізійної комісії КНП і Політичної ради КНП.
4.8.1. Засідання Контрольно-ревізійної комісії КНП є повноважним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів від її складу. Рішення Контрольно-ревізійної комісії КНП приймається простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні Контрольно-ревізійної комісії КНП.
4.8.2. Контрольно-ревізійна комісія КНП:
- контролює дотримання фінансової дисципліни всіма партійними організаціями та виконання ними рішень керівних органів КНП;
- здійснює ревізію фінансової діяльності КНП та збереження партійної власності в партійних організаціях.

 

 

 

5. МАЙНО ТА КОШТИ КНП

5.1. КНП для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. КНП можє орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.
5.2. Джерелами формування майна та коштів КНП та її організацій є:
- вступні, цільові та членські внески членів КНП;
- добровільні пожертвування громадян;
- передача коштів та майна членами партії в установленому порядку;
- надходження від заснованих засобів масової інформації у встановленному законодавством порядку;
- інші надходження, які не заборонені Законом України «Про політичні партії в Україні».
5.3. КНП та її організації, які набули статусу юридичної особи, мають у своїй власності майно та кошти, а також рахунки в банківських установах.
5.4. КНП є неприбутковою організацією. Регіональні партійні організації, які набули статус юридичної особи, є неприбутковими організаціями.
5.5. У власності КНП та її організацій можуть бути: кошти, будівлі, споруди, транспортні засоби, інше майно, яке не заборонено мати партіям відповідно до чинного законодавства.
5.6. КНП та її організації, що мають статус юридичної особи, зобов’язані вести визначене законом діловодство, бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
5.7. КНП не несе відповідальності за майнові зобов’язання своїх регіональних організацій, а регіональні організацій не несуть відповідальності за майнові зобов’язання КНП. Майно, передане КНП регіональним організаціям в користування та володіння, залишається власністю КНП і за рішенням Політичної ради КНП підлягає поверненню.
5.8. Порядок використання коштів та майна КНП визначається рішенням Політичної ради КНП і спрямовуються виключно на виконання статутних завдань.
5.9.  КНП щорічно опубліковує в загальнодержавному  засобі  масової інформації фінансовий звіт про  доходи  і  видатки, звіт  про  майно політичної партії, а  також  веде  бухгалтерську  звітність у встановленому порядку.
5.10. Кошти та інше майно КНП, в тому числі при її реорганізації або ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань, або на благодійні цілі, або передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

6. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ З КНП

6.1. Обрані посадові особи первинних, регіональних партійних організацій, органів партії, Голова партії, його заступники здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
6.2. Політична рада КНП затверджує перелік відповідних посад, на яких можуть працювати на постійній основі.

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КНП

7.1. КНП припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або, в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва, в порядку, встановленому чинним законодавством.
7.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск партії приймаються З’їздом КНП. Рішення З’їзду про реорганізацію чи саморозпуск КНП вважається правомочним, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на З’їзді.
7.3. Одночасно з прийняттям рішення про реорганізацію чи саморозпуск КНП З’їзд приймає рішення про використання майна та коштів КНП відповідно до статті 104 ЦК України і цього Статуту.
7.4. Заборона діяльності КНП чи рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва тягнуть за собою припинення діяльності партії, розпуск її керівних органів, регіональних і первинних організацій, припинення членства в КНП.


8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ І ПРОГРАМИ КНП

8.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту КНП і Програми КНП приймає З’їзд. Такі рішення вважаються правомочними, якщо за них проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на З’їзді.
8.2. Зміни чи доповнення до Статуту КНП або Програми КНП, зміни назви партії, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження, КНП підлягають обов’язковій реєстрації  у визначеному законодавством порядку.

 

 
 
 
 
lang lang lang